انجمن ها

کمپین نه به معدل انجمن ها

  • انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • آخرین نوشته
  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه اتاق عمل
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه اتاق عمل در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه اتاق عمل که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ایمونولوژی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ایمونولوژی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه ایمونولوژی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه بیوتکنولوژی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه بیوشیمی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه پرستاری
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه پرستاری در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه پرستاری که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه تغذیه
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه تغذیه در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه تغذیه که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 2
  • 2
  • 1 year، 5 months پیش

   tamin

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ژنتیک
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ژنتیک در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه ژنتیک که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه شیمی دارویی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه شیمی دارویی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه شیمی دارویی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه فیزیولوژی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه مامایی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه مامایی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه مامایی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی پزشکی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی پزشکی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه میکروب شناسی پزشکی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه نانوتکنولوژی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه نانوتکنولوژی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه نانوتکنولوژی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه هماتولوژی
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه هماتولوژی در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه هماتولوژی که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه هوشبری
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه هوشبری در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه هوشبری که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ویروس، قارچ، انگل
   انجمن آموزشی مشاوره ای کنکور کارشناسی ارشد گروه ویروس، قارچ، انگل در این انجمن اساتید، مشاوران و دانشجویان گروه ویروس، قارچ، انگل که تمایل دارند امسال در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند حضور دارند و می توانند سوالات و مشکلات خود را مطرح کنند تا اساتید و مشاوران ما به صورت رایگان پاسخگوی سوالات شما باشند. علاوه بر این بستری برای ارتباط دانشجویان کنکوری با هم دیگر می باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • کمپین معترضین به تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
   رسول اکرم (ص): " اذ حکموا بغیر العدل ارتفعت البرکات" با عرض سلام و ادب این نامه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و متقاضیان ازمون کارشناسی ارشد و به منظور رعایت هرچه بیشتر عدالت و پایمال نشدن حقوق آنها در این خصوص نگارش یافته است. همانطور که مستحضر هستید؛ شرط تاثیر معدل در قبولی کنکور ارشد سال ۹۷ اجرایی گردیده و بنای اجرای این طرح در سالهای آتی نیز گذارده شده است. لذا ما داوطلبین شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد تقاضامندیم که بنا به دلایل ذیل از اجرای این قانون جلوگیری نمائید: ۱_ جلوگیری از سلیقه ای نمره دادن برخی اساتید ۲_ متفاوت بودن سطح علمی دانشگاهها و اساتید و منابع درسی ۳_جلوگیری از ایجاد فضای نمره محور در سطح دانشگاهها و از بین رفتن فضای علمی و پژوهشی ۴- عدم وجود پروسه ی منظم و یکپارچه در برگزاری امتحانات دانشگاهها ۵-یکسان نبودن رشته ها و به طبع آن درسها؛ با توجه به اینکه هر فرد دارای مدرک کارشناسی می تواند در آزمون ارشد متفاوت با رشته ی کارشناسی خود شرکت کند. ۶-بسته شدن صدای اعتراض دانشجویان جهت احقاق حق خود به دلیل ترس از پایین امدن نمرات و معدل درپایان از مراجع مربوطه تقاضا می شود ،با توجه به مطالب عنوان شده که کاملا منطقی و عادلانه است، در اجرا و اعمال این قانون تجدید نظر نمایند. با تقدیم احترام جمعی از دانشجویان متقاضی شرکت در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت [caption id="attachment_314" align="alignnone" width="300"]کمپین نه به معدل کمپین نه به معدل[/caption]   برای عضویت اینجا کلیک کنید.
  • 3
  • 3
  • 1 year، 6 months پیش

   Spring

  • گروه زیست شناسان کشور
   جمعی از زیست شناسان: زیست شناسی سلولی مولکولی کلیه گرایش ها زیست شناسی گیاهی زیست شناسی جانوری
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • گروه معترضین به تاثیر معدل در کنکور کارشناسی ارشد
   رسول اکرم (ص): " اذ حکموا بغیر العدل ارتفعت البرکات" با عرض سلام و ادب این نامه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان و متقاضیان ازمون کارشناسی ارشد و به منظور رعایت هرچه بیشتر عدالت و پایمال نشدن حقوق آنها در این خصوص نگارش یافته است. همانطور که مستحضر هستید؛ شرط تاثیر معدل در قبولی کنکور ارشد سال ۹۷ اجرایی گردیده و بنای اجرای این طرح در سالهای آتی نیز گذارده شده است. لذا ما داوطلبین شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد تقاضامندیم که بنا به دلایل ذیل از اجرای این قانون جلوگیری نمائید: ۱_ جلوگیری از سلیقه ای نمره دادن برخی اساتید ۲_ متفاوت بودن سطح علمی دانشگاهها و اساتید و منابع درسی ۳_جلوگیری از ایجاد فضای نمره محور در سطح دانشگاهها و از بین رفتن فضای علمی و پژوهشی ۴- عدم وجود پروسه ی منظم و یکپارچه در برگزاری امتحانات دانشگاهها ۵-یکسان نبودن رشته ها و به طبع آن درسها؛ با توجه به اینکه هر فرد دارای مدرک کارشناسی می تواند در آزمون ارشد متفاوت با رشته ی کارشناسی خود شرکت کند. ۶-بسته شدن صدای اعتراض دانشجویان جهت احقاق حق خود به دلیل ترس از پایین امدن نمرات و معدل درپایان از مراجع مربوطه تقاضا می شود ،با توجه به مطالب عنوان شده که کاملا منطقی و عادلانه است، در اجرا و اعمال این قانون تجدید نظر نمایند. با تقدیم احترام جمعی از دانشجویان متقاضی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
  • 5
  • 5
  • 1 year، 6 months پیش

   Pari

- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS

کمپین معترضین به تاثیر معدل
رفتن به نوارابزار